nieruchomość na sprzedaż – Radzewice

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mosinie, ul. Śremska 75a, 62-050 Mosina

                                ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Radzewicach.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radzewice przy ul. Długiej 65, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie, które stanowią :

1) działka nr 382 o powierzchni 1 200 m 2 zabudowana budynkiem usługowym – restauracja oraz granicząca z nią

2) niezabudowana działka nr 405 o powierzchni 700 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr P01M/00040569/9.

Cena wywoławcza : złotych 250 000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – nr 61 813 29 01.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z podaniem oferowanej ceny należy składać w sekretariacie

w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 02.05.2019 r. do godz. 15 z dopiskiem „Przetarg”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto GBS Mosina nr 83 9048 0007 0000 0273 2000 0001. Przez dotrzymanie terminu rozumie się datę wpływu wadium na rachunek Spółdzielni do dnia 06.05.2019 r. do godz.10.

Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2019 r. o godz. 11 w siedzibie Spółdzielni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta do dnia 15.05.2019 r. Warunkiem zawarcia umowy przedwstępnej jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości (wadium nie zalicza się do zadatku).

Dotychczasowy dzierżawca ma prawo pierwokupu nieruchomości.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi do dnia 05.07.2019 r.

Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.