oferta przetargowa sprzedaży nieruchomości w Pecnie

                              Zarząd  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mosinie,

 z siedzibą 62-050 Mosina ul. Śremska 75A, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pecna przy ul. Głównej 33,35, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie, zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym z lokalami mieszkalnymi i lokalem usługowym oraz budynkiem gospodarczym oznaczona w ewidencji jako działka nr 317/2 o powierzchni 7975 m 2

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr P01M/00021723/8.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa budynku 305,95 m2 w tym:

-powierzchnia lokalu nr 33            61,19 m2 – zamieszkały

-powierzchnia lokalu nr 35            76,51 m2 – zamieszkały

-powierzchnia lokalu usługowego  82,15 m2 – wolny

-powierzchnia zaplecza magazynowego  82,10 m2 – wolny

 

Cena wywoławcza : 670,000 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – nr 61 813 29 01.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z podaniem oferowanej ceny należy składać w sekretariacie

w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 02-10-2020 r. do godz. 15 z dopiskiem „Przetarg”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto

GBS Mosina nr 83 9048 0007 0000 0273 2000 0001. Przez dotrzymanie terminu rozumie się datę wpływu wadium na rachunek Spółdzielni do dnia 05.10.2020 r. do godz.11.

Otwarcie ofert nastąpi 05-10-2020 r. o godz. 12 w siedzibie Spółdzielni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta do dnia 30-10-2020 r.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ceny oraz zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium ,a przetarg czyni się niebyłym.

Koszt opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.