RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mosinie przy ul. Śremska 75A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000123394, NIP 7770000838
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: mosinags@pro.onet.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowo-fiskalnych, rozpatrywanie reklamacji, realizacji zobowiązań podatkowych i akcyzowych)
  • Weryfikacji wiarygodności płatniczej
  • Wsparcia obsługi
  • Tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora
  • Przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową , informowania o usługach oraz produktach
  • Szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wykonania usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

TEL.618132901